Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

18.04.2020

Cơ cấu tổ chức

 

 Bộ môn ngoại ngữ có cơ cấu theo quy hoạch là:

01 Trưởng Bộ môn

01 Phó Trưởng Bộ môn

02 Tổ trưởng tổ chuyên môn (Tiếng Anh Cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành)

Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có 18 cán bộ giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 01 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 11 thạc sỹ, 4 học viên Cao học và 1 cử nhân.