Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa và bộ môn

Bộ môn ngoại ngữ có cơ cấu theo quy hoạch là:
01 Trưởng Bộ môn
01 Phó Trưởng Bộ môn
02 Tổ trưởng tổ chuyên môn (Tiếng Anh Cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành)
Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có 18 cán bộ giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 01 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 11 thạc sỹ, 4 học viên Cao học và 1 cử nhân.