Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2022 - 2024

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Đảng viên

Chức vụ

1

Nguyễn Thành Tôn

1990

Thạc sĩ, Giảng viên

 

X

Bí Thư Đoàn Trường 

2

Nguyễn Minh Tuấn 

1985

Tiến sĩ, Giảng viên

X

Phó  Bí Thư Đoàn Trường 

3

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan

1991

Thạc sĩ,

Giảng viên

X

Phó  Bí Thư Đoàn Trường 

4

Mai Văn Thông

1986

 

Thạc sĩ, Giảng viên

X

Uỷ Viên Ban Thường Vụ Đoàn Trường

5

Đỗ Ngọc Tú

1988

 

Thạc sĩ, chuyên viên

X

Uỷ Viên Ban Thường Vụ Đoàn Trường 

6

Lê Văn Toàn

2002

Sinh viên

X

Uỷ Viên Ban Thường Vụ Đoàn Trường 

7

Đoàn Chúc Linh

2003

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Thường Vụ Đoàn Trường 

8

Lê Xuân Tú

1987

 

Thạc sĩ, Giảng viên

X

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

9

Phan Huy Anh

1988

 

Thạc sĩ, Giảng viên

X

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

10

Mai Hương Lam

1991

 

Thạc sĩ, Giảng viên

X

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

11

Nguyễn Văn Thành

1985

 

Thạc sĩ, chuyên viên

X

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

12

Đặng Phương Anh

1995

Thạc sĩ, Giảng viên

X

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

13

Trần Chấn Nam

1988

 

Thạc sĩ, Giảng viên

X

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

14

Phạm Quang Thiên

1999

Giảng viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

15

Nguyễn Đức Thiện

2002

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

16

Hoàng Phương Thảo

2002

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

17

Lê Thị Ngọc Mai

2002

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

18

Nguyễn Thị Hương

 

2003

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường

19

Vũ Nguyễn Thái Nguyên

2003

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

20

Trần Thị Mai Sương

2001

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

21

Nguyễn Diệu Linh

2003

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

22

Nguyễn Hà Chi

2003

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

23

Nguyễn Thế Đức

2002

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

24

Lại Thuỳ Dương

2003

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 

25

Trương Thu Trang

2002

Sinh viên

 

Uỷ Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường