Chuyển tới nội dung

Giới thiệu Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập vào ngày 23 tháng 8 năm 2010.

Trong những năm gần đây, Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên.

Tại thời điểm hiện tại, Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trực tiếp quản lý 10 Liên chi Đoàn và 3 Chi đoàn. 

Chức năng – nhiệm vụ

- Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Liên chi đoàn và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Đoàn Bộ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

- Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.